/ Žinynas  / REACH
Posted on

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) reiškia cheminių medžiagų registraciją, vertinimą, autorizavimą ir apribojimą. Reguliuojama ES direktyva 1907/2006, kuri įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. ir pakeitė ankstesnius ES standartus dėl cheminių medžiagų sudėties. REACH nustato įpareigojimus ES veikiančioms įmonėms dėl jų gaminamų, importuojamų, tiekiamų ir (arba) naudojamų medžiagų. Šiuos reikalavimus administruoja Europos cheminių medžiagų agentūra (European Chemicals Agency, ECHA).

REACH